Wordpress網站如何提供一個連結,列出多個標籤的文章

by P力
272 views

以P力讀書為例,

這個網址顯示標籤(tag)為sd相關的文章:https://inotenote.com/tag/sd/

這個網址顯示標籤(tag)為sd相關的文章:https://inotenote.com/tag/wp/

這個網址顯示標籤(tag)為sd或wp相關的文章:https://inotenote.com/tag/sd,wp/
網址中,兩個標籤用逗號(,)隔開

這個網址顯示標籤(tag)為sd且為wp相關的文章:https://inotenote.com/tag/sd+wp/
網址中,兩個標籤用加號(+)隔開

You may also like